Word abonnee

Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

 

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A.1 Definities
A.2 Toepasselijkheid
A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst
A.4 Overeenkomst op afstand
A.5 Prijzen en tarieven
A.6 Facturering en betaling
A.7 Levering en leveringstermijnen
A.8 Overmacht
A.9 Klachten; retourzendingen
A.10 Eigendomsvoorbehoud en risico
A.11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
A.12 Persoonsgegevens
A.13 Aansprakelijkheid van NIBE-SVV en vrijwaring
A.14 Beëindiging van de Overeenkomst
A.15 Toepasselijk recht en geschillen
A.16 Diversen
 

B.  ABONNEMENTEN

B.1 Duur en opzegging, studenten
 

C. ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

C.1 Gebruik
C.2 Ter beschikkingstelling Elektronische Producten
C.3 Service en Helpdesk voor Elektronische Producten
C.4 Beveiligingsmaatregelen netwerk van Afnemer
C.5 Overige transacties Elektronische Producten
C.6  Apparatuur en beschikbaarheid Elektronische Producten
 
 

A. ALGEMENE BEPALINGEN

 

A.1 Definities

 
A.1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Abonnement:
Overeenkomst op grond waarvan NIBE-SVV periodiek Content en/of Afleveringen aan Afnemer verschaft.
 
Aflevering:
Nieuwe of gewijzigde Content die NIBE-SVV periodiek offline verschaft aan Afnemer met een Abonnement op FLINK.
 
Afnemer:
Degene die met NIBE-SVV (al dan niet rechtstreeks) een Overeenkomst heeft gesloten.
 
Content:
De bronnen, in papieren dan wel in digitale vorm, alsmede de bij die bronnen horende metadata. 
 
Elektronisch product:
Een onderling samenhangende hoeveelheid Content in digitale vorm inclusief eventuele 
Updates.
 
Folioproduct:
Een onderling samenhangende hoeveelheid Content in gedrukte vorm inclusief eventuele 
Afleveringen.
 
Gelicentieerde Gebruiker:
Een natuurlijke persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer, die blijkens de Overeenkomst of blijkens deze Algemene Voorwaarden het recht heeft op toegang tot de content op FLINK.
 
NIBE-SVV:  
NIBE-SVV Opleidingen B.V. alsmede NIBE-SVV Trainingen B.V. 
 
Online-terbeschikkingstelling:
Het door NIBE-SVV aan Afnemer bieden van toegang tot Content via een elektronisch communicatienetwerk.
 
Overeenkomst:
Een (schriftelijke) overeenkomst tussen NIBE-SVV en Afnemer waarbij NIBE-SVV zich verplicht aan Afnemer een of meer Producten te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding.
 
Product:
Een Folioproduct, een Elektronisch Product,  alsmede combinaties daarvan, die door NIBE-SVV aan Afnemer wordt geleverd. Indien een Product bestaat uit een combinatie van Folioproduct en/of Elektronisch Product zijn op dat Product de desbetreffende bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden naast elkaar van toepassing.
 
Update:
Nieuwe of gewijzigde Content, die NIBE-SVV periodiek verschaft aan Afnemer met een Abonnement op een Elektronisch Product.
 
Verzending:
Het door NIBE-SVV aan Afnemer toezenden van een Product in fysieke vorm.
 
Schriftelijk:
Wanneer in deze Algemene Voorwaarden sprake is van mededelingen die
'schriftelijk' moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling op elektronische wijze, zoals per e-mail.
 
A.1.2 De bepalingen van deze algemene afdeling A zijn naast de bepalingen van de bijzondere afdelingen (B tot en met D) van toepassing, waarbij de bepalingen van de bijzondere afdelingen prevaleren indien en voor zover (mede) van toepassing.
 

A.2 Toepasselijkheid

 
A.2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NIBE-SVV en op elke Overeenkomst.
 
A.2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - van Afnemer worden door NIBE-SVV uitdrukkelijk van de hand gewezen en zij maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden daarom NIBE-SVV niet, tenzij NIBE-SVV die voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 
A.2.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met die van Afnemer, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij NIBE-SVV Afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.
 
A.2.4 Wanneer deze Algemene Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen Overeenkomst.
 
A.2.5 Op alle Overeenkomsten met NIBE-SVV met betrekking tot advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) is in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden de geldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen van toepassing, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA). Bij tegenstrijdigheid van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden met de specifieke bepalingen uit de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren de bepalingen uit de Regelen voor het Advertentiewezen.
 

A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst

 
A.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van NIBE-SVV zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt NIBE-SVV niet. NIBE-SVV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een door hem gedaan aanbod te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van NIBE-SVV 30 dagen geldig, maar NIBE-SVV is binnen die termijn niet aan het aanbod gebonden. 
 
A.3.2 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij NIBE-SVV van een offerte of aanbieding van NIBE-SVV, dan wel indien geen voorafgaande offerte of aanbieding van NIBE-SVV heeft plaatsgevonden door aanvaarding daarvan door NIBE-SVV. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht deze Algemene Voorwaarden.
 
A.3.3 De in artikel A.3.2 genoemde aanvaarding door NIBE-SVV kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van Afnemer langs elektronische weg is geplaatst. Een elektronische handtekening is uitsluitend geldig indien deze voldoet aan alle vooraf door NIBE-SVV bepaalde betrouwbaarheidsvereisten.
 
A.3.4 Op NIBE-SVV rust geen enkele verplichting om Afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Afnemer zoals deze door NIBE-SVV is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Afnemer.
 
A.3.5 De door de Afnemer bij een bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van NIBE-SVV, en verwerkt conform het Privacy Policy van NIBE-SVV.
 

A.4 Overeenkomst op afstand

 
A.4.1 Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, geldt tevens het bepaalde in dit artikel A.4. 
 
A.4.2 Afnemer heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel A.9.1, A.9.2 en A.14, het recht om gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand, de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. NIBE-SVV zal hier voor een ontbindingsformulier op zijn website beschikbaar stellen.
 
A.4.3 Afnemer dient geleverde zaken in het in artikel A.4.2 beschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de goederen zelf te voldoen.
 
A.4.4 Het bepaalde in artikel A.4.2 geldt niet indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op:
a. zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Afnemer;
b. zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. zaken die snel verouderen;
e. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 

A.5 Prijzen en tarieven

 
A.5.1 Levering van Producten en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door NIBE-SVV gehanteerde prijzen en tarieven.
 
A.5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door NIBE-SVV gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten. 
 
A.5.3 NIBE-SVV behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze door NIBE-SVV worden ingevoerd.
 
A.5.4 In geval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal NIBE-SVV Afnemer hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Indien Afnemer zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan NIBE-SVV. Indien NIBE-SVV deze mededeling niet binnen 30 dagen nadat Afnemer de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat Afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.
 

A.6 Facturering en betaling

 
A.6.1 NIBE-SVV factureert een Product bij of na de Verzending of Online-terbeschikkingstelling van het Product. In afwijking van het voorgaande geschiedt facturering van Abonnementen conform Afdeling B van deze Algemene Voorwaarden.
 
A.6.2 Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door NIBE-SVV aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
A.6.3 Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 
A.6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NIBE-SVV is het Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens NIBE-SVV op te schorten en evenmin te verrekenen met een vordering van Afnemer op NIBE-SVV, uit welke hoofde dan ook.
 
A.6.5 NIBE-SVV heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
 
A.6.6 De betalingstermijn als bedoeld in artikel A.6.2 is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is NIBE-SVV gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 
A.6.7 Indien Afnemer niet of niet-tijdig betaalt, is Afnemer aan NIBE-SVV naast de in artikel A.6.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die zullen worden berekend aan de hand van de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 
A.6.8 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is NIBE-SVV gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van NIBE-SVV om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.
 

A.7 Levering en leveringstermijnen

 
A.7.1 NIBE-SVV zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst een aanvang maken met de levering van de Producten, indien het Product althans voorradig is.
 
A.7.2 Alle door NIBE-SVV gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.
 
A.7.3 NIBE-SVV is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met NIBE-SVV bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.
 

A.8 Overmacht

 
A.8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die NIBE-SVV of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van NIBE-SVV of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van NIBE-SVV of Afnemer komt.
 
A.8.2 In geval van tijdelijke overmacht bij NIBE-SVV, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld Product niet voorradig is, is NIBE-SVV gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
 
A.8.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop NIBE-SVV of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van Producten of Diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een Folioproduct is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is NIBE-SVV respectievelijk Afnemer gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht bij NIBE-SVV kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van NIBE-SVV vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.
 

A.9 Klachten; retourzendingen

 
A.9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer klachten over Producten binnen 10 werkdagen na Verzending of aanvang van de Online-terbeschikkingstelling van de Producten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan NIBE-SVV mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens NIBE-SVV ter zake van gebreken in geleverde Producten.
 
A.9.2 Indien een klacht Producten betreft die door Verzending in fysieke vorm zijn geleverd, is Afnemer uitsluitend gerechtigd de Producten aan NIBE-SVV retour te zenden indien het Product niet door Afnemer was besteld of Afnemer het Product met fysieke beschadiging heeft ontvangen.
 
A.9.3 Indien Afnemer een Product aan NIBE-SVV retour zendt, is Afnemer verplicht het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient Afnemer bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen. Na ontvangst van het Product zal NIBE-SVV, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door Afnemer bestelde dan wel onbeschadigde Product leveren.
 

A.10 Eigendomsvoorbehoud en risico

 
A.10.1 NIBE-SVV behoudt zich de eigendom voor van alle aan Afnemer geleverde (roerende) zaken, behorende tot enig Product, zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(en) jegens NIBE-SVV uit hoofde van enige Overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige Overeenkomst daaronder begrepen.
 
A.10.2 Afnemer verplicht zich om op eerste verzoek van NIBE-SVV een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel A.10.1 bedoelde zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van NIBE-SVV op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel om anderszins zekerheid ten behoeve van NIBE-SVV te verstrekken.
 
A.10.3 De door NIBE-SVV aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan Afnemer volledig voor diens rekening en risico.
 

A.11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 
A.11.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door NIBE-SVV aan Afnemer geleverde Producten komen uitsluitend toe aan NIBE-SVV of aan licentiegevers van NIBE-SVV. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van             € 2.500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige NIBE-SVV ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.
 
A.11.2 Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van NIBE-SVV als bedoeld in artikel A.11.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NIBE-SVV enige door NIBE-SVV aan Afnemer geleverde Content en/of Product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.
 
A.11.3 Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen NIBE-SVV en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in artikel A.11.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 
A.11.4 Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel A.11.1 bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan NIBE-SVV te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van NIBE-SVV op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien NIBE-SVV naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van NIBE-SVV alle door NIBE-SVV gevraagde medewerking verlenen.
 
A.11.5 Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op een Product en/of aan Afnemer in het kader van geleverde Diensten door NIBE-SVV ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel A.11.1 of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van NIBE-SVV of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
 

A. 12 Persoonsgegevens

 
A.12.1 Afnemer is ermee bekend dat (persoons)gegevens van Afnemer en tot zijn organisatie behorende personen door NIBE-SVV worden gebruikt om Afnemer via telecommunicatie of andere middelen te informeren over Producten en Diensten van FLINK.
 
A.12.2 NIBE-SVV verwerkt de door de Afnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van NIBE-SVV. De Afnemer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door NIBE-SVV.
 

A.13 Aansprakelijkheid van NIBE-SVV en vrijwaring

 
A.13.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door NIBE-SVV geleverde Content en Producten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. NIBE-SVV, auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. 
 
A.13.2 De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een Product geeft Afnemer nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens NIBE-SVV.
 
A.13.3 De totale aansprakelijkheid van NIBE-SVV wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig Product  is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat Product door Afnemer betaalde prijs (excl. omzetbelasting). Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) betaald over het aan de tekortkoming voorafgegane periode van één jaar. 
 
Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van NIBE-SVV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
 
A.13.4 In afwijking van het bepaalde in artikel A.13.3 geldt voor de navolgende Producten de navolgende regeling:
a. voor Folioproducten is NIBE-SVV in geval van een gebrek in een Folioproduct slechts gehouden, zulks ter keuze van NIBE-SVV, het desbetreffende Folioproduct opnieuw te leveren dan wel de van Afnemer voor dit Folioproduct ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Folioproduct aan NIBE-SVV. De aansprakelijkheid van NIBE-SVV met betrekking tot en verband houdende met de Folioproducten is beperkt tot het nakomen van deze verplichting;
b. voor Elektronische Producten is NIBE-SVV in geval van een gebrek in dat Product slechts gehouden, zulks ter keuze van NIBE-SVV, tot het bepaalde in artikel C.3 (Service en helpdesk) dan wel om het desbetreffende Product opnieuw te leveren dan wel de van Afnemer voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan NIBE-SVV. De aansprakelijkheid van NIBE-SVV met betrekking tot en verband houdende met de Elektronische Producten is beperkt tot het nakomen van deze verplichting;
c. voor alle Producten geldt dat NIBE-SVV, indien ten aanzien van dat Product in rechte is vastgesteld dat het aanbieden of het gebruik daarvan in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, slechts gehouden is, zulks ter keuze van NIBE-SVV, zich in te spannen om te zorgen, eventueel door levering van een gewijzigde versie van het Product, dat Afnemer daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het Product, dan wel de van Afnemer voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan NIBE-SVV. De aansprakelijkheid van NIBE-SVV met betrekking daartoe en verband houdende daarmee is beperkt tot het nakomen van deze verplichting.
Het bepaalde in artikel A.13.3 is tussen partijen slechts van toepassing indien en voor zover een beroep van NIBE-SVV op de in dit artikel A.13.4 bedoelde regeling in rechte niet wordt gehonoreerd.
 
A.13.5 De totale aansprakelijkheid van NIBE-SVV voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van NIBE-SVV wordt uitgekeerd vermeerderd met het ter zake van toepassing zijnde eigen risico van NIBE-SVV per gebeurtenis.
 
A.13.6 Aansprakelijkheid van NIBE-SVV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel A.13.3 en A.13.5 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van NIBE-SVV voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van NIBE-SVV of door hem ingeschakelde derden.
 
A.13.7 NIBE-SVV is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door NIBE-SVV geleverde Producten of Diensten.
 
A.13.8 Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door NIBE-SVV in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer NIBE-SVV deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en NIBE-SVV ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde NIBE-SVV in staat te stellen daarop adequaat te reageren.
 
A.13.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NIBE-SVV meldt.
 
A.13.10 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
 
A.13.11 Afnemer vrijwaart NIBE-SVV voor alle aanspraken van derden ter zake van door NIBE-SVV geleverde en of ter beschikking gestelde Producten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze
aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van NIBE-SVV en Afnemer bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 
A.13.12 NIBE-SVV is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel indien Afnemer geen of verminderd gebruik kan maken van een Product en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of programmatuur van Afnemer en/of enig elektronisch communicatienetwerk, tenzij Afnemer aantoont dat zulks niet wordt veroorzaakt door de gebruikte apparatuur, programmatuur en elektronisch communicatienetwerk.
 

A.14 Beëindiging van de Overeenkomst

 
A.14.1 NIBE-SVV heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen indien:
• Afnemer ondanks en na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• Afnemer een Product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dat Product heeft geschonden;
• aan Afnemer (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
• ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NIBE-SVV ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
 
A.14.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Afnemer aan NIBE-SVV verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
 
A.14.3 NIBE-SVV is wegens voornoemde beëindiging van de Overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van NIBE-SVV op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd NIBE-SVV overigens ter zake toekomende rechten.
 
A.14.4 Beëindiging van een Overeenkomst betreffende een Elektronisch Product omvat tevens de onmiddellijke beëindiging van de gebruiksrechten daarvoor.
 
A.14.5 NIBE-SVV mag de Overeenkomst Schriftelijk met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer (i) de licentiegever van NIBE-SVV de aan NIBE-SVV verleende licentie intrekt of (ii) NIBE-SVV de levering van het product of de dienst staakt. Eventueel door de Afnemer vooruitbetaalde vergoedingen zullen naar evenredigheid worden gecrediteerd.
 

A.15 Toepasselijk recht en geschillen

 
A.15.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).
 
A.15.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van NIBE-SVV, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.
 

A.16 Diversen

 
A.16.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. Om haar werking te hebben, dient de kennisgeving de ontvangende partij te hebben bereikt. De bewijslast ter zake rust op de partij die de kennisgeving verzendt.
 
A.16.2 Alle door NIBE-SVV gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.
 
A.16.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 
A.16.4 NIBE-SVV is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht NIBE-SVV uit zijn verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van NIBE-SVV alle door NIBE-SVV voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.
 
A.16.5 Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NIBE-SVV niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. NIBE-SVV zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
 
 

B. ABONNEMENTEN

 

B.1 Duur en opzegging; studenten

 
B.1.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur staat vermeld. Indien de factuur geen abonnementsperiode vermeldt, geldt als ingangsdatum het moment van de eerste Verzending dan wel het moment van aanvang van de Online-terbeschikkingstelling. Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
B.1.2 Abonnementen worden na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden tenzij Afnemer het Abonnement tenminste 3 maanden vóór het einde van de lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd. In afwijking van het voorgaande worden Abonnementen, die aangegaan zijn met Afnemers die consument zijn, na afloop van de abonnementstermijn van 1 jaar nadien stilzwijgend verlengd in een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij die Afnemer het Abonnement tenminste 1 maand vóór het einde van de eerste abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd. Na de stilzwijgende verlenging kan die Afnemer het Abonnement telkens met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen iedere gewenste datum opzeggen. 
 
B.1.3 Studenten hebben voor de duur van de studie gratis toegang tot het Elektronisch Product. Onder 'student' wordt verstaan diegene die aantoonbaar als zodanig staat ingeschreven bij een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs. Afnemer kan dit aantonen door een kopie van zijn/haar collegekaart aan NIBE-SVV te zenden, dan wel bij online aanmelden zijn/haar collegekaartnummer aan NIBE-SVV te verstrekken.
 

C. ELEKTRONISCH PRODUCT

 

C.1 Gebruik 

 
C.1.1 Om toegang te krijgen tot het Elektronisch Product heeft de Afnemer een door NIBE-SVV verstrekte toegangscode nodig. De door NIBE-SVV aan de Afnemer verstrekte toegangscode tot het Elektronisch Product mag slechts worden gebruikt door de Afnemer zelf of door een door de Afnemer aan te wijzen persoon die werkzaam is binnen de organisatie van de Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan deze toegangscode aan derden bekend te maken en/of de toegangscode door derden te laten gebruiken.
 
C.1.2 De Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de toegangscode. Indien de toegangscode van de Afnemer in strijd met artikel C.1.1 wordt gebruikt, is de Afnemer, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het betreffende Abonnement en van de financiële verplichtingen die uit dit gebruik voortvloeien, in het bijzonder voor de betaling van de vergoeding die NIBE-SVV gewoonlijk voor dergelijk gebruik in rekening zal brengen, dit onverminderd de overige rechten van NIBE-SVV, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.
 
C.1.3 Het is de Afnemer niet toegestaan een Elektronisch Product aan een derde over te dragen.
 
C.1.4 De Afnemer is verplicht van diegene aan wie hij de in artikel C.1.1 genoemde toegangscode ter beschikking stelt - al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk, en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is - te bedingen dat diegene het in artikel C.1.1 bepaalde en de in C.1.2 genoemde geheimhouding naleeft.
 
C.1.5 Het is Afnemer niet toegestaan het Elektronisch Product of de daarin begrepen Content op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.
 
C.1.6 Het gebruiksrecht voor een Elektronisch Product omvat uitsluitend de navolgende handelingen:
• het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Elektronisch Product conform de daarbij behorende gebruiksaanwijzing, specificaties en instructies van NIBE-SVV;
• het opslaan of printen van niet-substantiële gedeelten van Content uit het Elektronisch Product;
• het overnemen bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) van Content uit het Elektronisch Product in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.
 
C.1.7 Het gebruiksrecht van Afnemer voor het Elektronisch Product mag slechts worden uitgeoefend door Gelicentieerde Gebruikers. Als Gelicentieerde Gebruikers worden uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in de organisatie van Afnemer en ten aanzien van wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de Overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van het Elektronisch Product. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gelicentieerde Gebruikers zijn, mag het Elektronisch Product slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon, die als werknemer in dienst is van Afnemer, en slechts op één computer.
Indien en zodra het Elektronisch Product is gebruikt door meer of andere personen of op andere apparatuur dan hierboven bedoeld, is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door NIBE-SVV gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van NIBE-SVV tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor het Elektronisch Product geldende vergoeding.
 
C.1.8 De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Afnemer, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van het Elektronisch Product of enig gedeelte daarvan door Afnemer of een derde. Het is Afnemer niet toegestaan het Elektronisch Product af te geven aan of beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij NIBE-SVV daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 

C.2 Ter beschikkingstelling Elektronische Producten

 
C.2.1 NIBE-SVV is gerechtigd om de wijze van terbeschikkingstelling van de Elektronische Producten en de daarin opgenomen Content gedurende de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen en bepaalde vormen van terbeschikkingstelling te staken.
 
C.2.2 NIBE-SVV zal zorgdragen voor noodzakelijke actualisatie van de Content. NIBE-SVV heeft in verband daarmee het recht de Content te wijzigen, bepaalde Content te verwijderen en Content toe te voegen.
 
C.2.3 NIBE-SVV behoudt zich het recht voor om individuele titels, die deel uitmaken van de Elektronische Producten, te beëindigen. NIBE-SVV zal de Afnemer hiervan in kennis stellen.
 

C.3 Service en helpdesk voor Elektronische Producten

 
C.3.1 Indien het Elektronisch Product door Online-terbeschikkingstelling wordt geleverd, zal NIBE-SVV zich ervoor inspannen dat Afnemer gedurende vierentwintig uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het Product. Indien het Elektronisch Product niet functioneert conform de door NIBE-SVV verstrekte specificaties, kan Afnemer zich gedurende de normale werktijden telefonisch of per e-mail wenden tot de helpdesk van NIBE-SVV (bereikbaar via flink@nibe-svv.nl en tijdens kantooruren telefonisch op 035-7506158). NIBE-SVV zal zich inspannen de vragen van Afnemer ter zake te beantwoorden. Buiten het bovenstaande en het bepaalde in artikel A.13.4 (Aansprakelijkheid) heeft Afnemer geen recht op enige service, ondersteuning of herstel van gebreken met betrekking tot het Elektronisch Product, tenzij daarover in de Overeenkomst of een bijbehorende service level agreement andere afspraken zijn gemaakt.
 
C.3.2 Afnemer zal aan NIBE-SVV en door NIBE-SVV daartoe aangewezen derden te allen tijde toegang verlenen tot de ruimten (van Afnemer) waar zich het Elektronisch Product bevindt en waar dit wordt gebruikt, teneinde te kunnen vaststellen of het gebruik plaatsvindt binnen de kaders van het daarvoor geldende gebruiksrecht en ook overigens de juiste naleving door Afnemer van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te kunnen controleren.
 

C.4 Beveiligingsmaatregelen netwerk van Afnemer

 
C.4.1 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecom- municatiefaciliteiten, waaronder internet, is Afnemer verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. NIBE-SVV is ter zake nimmer aansprakelijk en Afnemer vrijwaart NIBE-SVV volledig voor alle claims ter zake, ook indien Afnemer het beveiligings- en beschermingsniveau op aanwijzing van NIBE-SVV heeft aangepast.
 

C.5 Overige transacties Elektronische producten

 
C.5.1 De Afnemer kan voor het tot stand komen van het Abonnement al een toegangscode ontvangen die het gebruik van het Elektronisch product mogelijk maakt. NIBE-SVV blijft echter gerechtigd het Abonnement na het versturen van de toegangscode tot het moment van het tot stand komen van het Abonnement te annuleren.
 
C.5.2 Voor Elektronische producten die door middel van 'pay per view', 'pay per download' of op vergelijkbare basis worden afgenomen kan NIBE-SVV van dit artikel C.5.2 afwijkende abonnementsvormen hanteren.
 

C.6  Apparatuur en beschikbaarheid Elektronische Producten

 
C.6.1 De Afnemer dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van het Elektronisch Product te kunnen maken.
 
C.6.2 NIBE-SVV adviseert steeds de laatste versie van de ontsluitingssoftware te gebruiken. Oudere versies van ontsluitingssoftware worden niet door NIBE-SVV ondersteund.