Word abonnee

Spelregels Forum

Hieronder vind je de spelregels van het Forum op FLINK
 
  1. De inhoud van elke bijdrage valt onder jouw verantwoordelijkheid. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. FLINK staat niet in voor het waarheidsgehalte van bijdragen. Reacties verschijnen direct op de website. 
  2. Wij beoordelen je reactie na plaatsing. We verwijderen je reactie als die in strijd is met de wet, bedreigingen bevat, beledigend of discriminerend is, fatsoensnormen overschrijdt, herhaaldelijk wordt geplaatst, inhoudelijk niet relevant of commercieel is. Bij herhaaldelijke overtredingen nemen we technische maatregelen om verdere plaatsingen te voorkomen. Ook kunnen we de discussie bij een bepaald onderwerp sluiten.
  3. We juichen een levendige en open discussie over vakinhoudelijke onderwerpen toe. Onderschrijf daarom je reactie met je werkelijke naam en toenaam.
  4. Met jouw bijdrage geef je toestemming aan ons om deze geheel of gedeeltelijk weer te gebruiken in een databank, informatiedrager (al dan niet elektronisch) of op een online netwerk.
-->